:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นายกิตติ  เชาวนะ
   Mr.Kitti Chaowana
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4245, 0-7567-4231-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4245, 4231-3
   E - mail  ckitti@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การออกแบบชุมชนเมือง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2545
 
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/01/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อ ผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศไทย
   Disaster Prevention and Mitigation Policies and Housing Development for Vulnerable Groups in Thailand

   ผู้เขียน : จรัญพัฒน์ ภูวนันท์, กิตติ เชาวนะ และคณะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน : Journal of Public and Private Management
   เล่มที่ : ปีที่ 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 93-109 เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  การบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
      - การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
      - อบรมให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2556
      - ที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลทางกายภาพและศึกษาออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่หลัก (Core Zone) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  พ.ศ.2552
      - โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
      - การสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
      - โครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2006 - 2007 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)