:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ดร.พิจักษณ์  สัมพันธ์
   Dr.Pijug Summpunn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2371, 0-7567-2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2371, 2301
   E - mail  pijug.su@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีชีวภาพ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2553
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีชีวภาพ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/05/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  21/05/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Improvement of extracellular bacterial protein production in Pichia pastoris by co-expression of endoplasmic reticulum residing GroEL-GroES
   ผู้เขียน : Pijug Summpunn, Juntratip Jomrit, and Watanalai Panbangred
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Bioscience and Bioengineering
   เล่มที่ : 125 ฉบับที่ : 3 หน้า : 268-274 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : A kinetic spectrophotometric method for the determination of pyridoxal-5′-phosphate based on coenzyme activation of apo-D-phenylglycine aminotransferase.
   ผู้เขียน : Jomrit Jomrit, Duangnate Isarangkul, Pijug Summpunn, and Suthep Wiyakrutta
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enzyme and Microbial Technology
   เล่มที่ : 117 ฉบับที่ : . หน้า : 64-71 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Identification and expression of vitellogenin gene in polychaetes (Perinereis sp.)
   ผู้เขียน : Khwanta Phoonsamran, Sataporn Direkbusarakom, Piyapong Chotipuntu, Ikuo Hirono, Sasimanas Unajak, Pijug Summpunn, and Suwit Wuthisuthimethavee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Fisheries and Environment
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 01/2560-04/2560
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Functional characterization of two members of histidine phosphatase superfamily in Mycobacterium tuberculosis
   ผู้เขียน : Olabisi Oluwabukola Coker, Saradee Warit, Kamolchanok Rukseree, Pijug Summpunn, Therdsak Prammananan and Prasit Palittapongarnpim
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Microbiology
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : - หน้า : 292 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Comparative analysis of the responses of related pathogenic and environmental bacteria to oxidative stress
   ผู้เขียน : Wang Yung Tu, Susanne Pohl, Pijug Summpunn, Silvio Hering, Sandra Kerstan, and Colin R. Harwood
   แหล่งตีพิมพ์ : : Microbiology -SGM
   เล่มที่ : 158 ฉบับที่ : 3 หน้า : 636-647 เดือน/ปี : 03/2555-03/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Characterization, gene cloning, and heterologous expression of beta-mannanase from a thermophilic Bacillus subtilis
   ผู้เขียน : Pijug Summpunn, Suttidarak Chaijan, Duangnate Isarangkul, Suthep Wiyakrutta, and Vithaya Meevootisom
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Journal of Microbiology
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : 1 หน้า : 86-93 เดือน/ปี : 02/2554-02/2554
   ชื่อบทความ : Sensitive non-radioactive determination of aminotransferase stereospecificity for C-4' hydrogen transfer on the coenzyme
   ผู้เขียน : Juntratip Jomrit, Pijug Summpunn, Vithaya Meevootisom, Suthep Wiyakrutta
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biochemical and Biophysical Research Communications
   เล่มที่ : 405 ฉบับที่ : 4 หน้า : 626-631 เดือน/ปี : 02/2554-02/2554
   ชื่อบทความ : A Thermostable phytase from Neosartorya spinosa BCC 41923 and its expression in Pichia pastoris
   ผู้เขียน : Patcharaporn Pandee, Pijug Summpunn, Suthep Wiyakrutta, Duangnate Isarangkul, and Vithaya Meevootisom
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Journal of Microbiology
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : 2 หน้า : 257-264 เดือน/ปี : 04/2554-04/2554
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Purification, characterization, gene cloning and sequence analysis of a phytase from Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae XY-5
   ผู้เขียน : Xueying Wang, Suchart Upatham, Watanalai Panbangred, Duangnate Isarangkul, Pijug Summpunn, Suthep Wiyakrutta, and Vithaya Meevootisom
   แหล่งตีพิมพ์ : : ScienceAsia
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 4 หน้า : 383-390 เดือน/ปี : 12/2547-12/2547
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการต้านออกซิเดชันและการเกิดโรคเบาหวานของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านการแปรรูปเบื้องต้นด้วยวิธีแตกต่างกัน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนัส ชัยจันทร์ พิจักษณ์ สัมพันธ์ และพวงทิพย์ ภู่พงษ์
   ชื่อการประชุม : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 : Thailand Research Expo 2017
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การตรวจสอบเชื้อ Listeria monocytogenes ด้วยเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เบญญทิพย์ ยิ้มละม้าย และพิจักษณ์ สัมพันธ์
   ชื่อการประชุม : The 3rd Regional Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology (RUCA III)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์โปรติเอสนอกเซลล์ที่สร้างโดย Bacillus sp. TM2 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วุฒิศักดิ์ กุณาวงค์ และพิจักษณ์ สัมพันธ์
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Isolation of endophytic fungi producing anti-Staphylococcus aureus metabolites from Thai medicinal plants (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phongsaran Thiraphon, Pijug Summpunn
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Expression and one-step purification of histidine tagged branched-chain L-amino acid aminotransferase expressed in E. coli Tuner (DE3) pLysS (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Juntratip Jomrit, Pijug Summpunn, Vithaya Meevootisom, Suthep Wiyakrutta
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Phytases and polysaccharide hydrolases from microbes and metagenomes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Duangnate Isarangkul, Patcharaporn Pandee, Jitsupang Rodbumrer, Kenneth Gregory Anthony van Driel, Pijug Summpunn, Jarapan Chaichanan, Podchanee Usook, Hind Hameed Khudhair, Suthep Wiyakrutta, Poramaet Laowanapiban, Kevin Sherman, Midori Otani, Escobin-Mopera L., Teruo Sone, Kozo Azano, Vithaya Meevootisom
   ชื่อการประชุม : JSPS-NRCT Joint Symposium on Bioproduction platform
   สถานที่ประชุม : Osaka University
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 03/08/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : High production of functional D-phenylglycine aminotransferase in Escherichia coli by addition of benzyl alcohol, pyridoxine, and co-expression with chaperones (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Juntratip Jomrit, Pijug Summpunn, Vithaya Meevootisom, and Suthep Wiyakrutta
   ชื่อการประชุม : 20th National Grad Research Conference
   สถานที่ประชุม : Mahidol University, Salaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2554
   ชื่อบทความ : A sensitive non-radioactive method for determination of stereospecificity of aminotransferases for C-4' hydrogen transfer of the coenzyme (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Juntratip Jomrit, Pijug Summpunn, Vithaya Meevootisom, and Suthep Wiyakrutta
   ชื่อการประชุม : IX European symposium of the protein society
   สถานที่ประชุม : Stockholm University
   ประเทศ : สวีเดน เมื่อ 22/05/2554
   ชื่อบทความ : The insights into Bacillus anthracis secondary translocase (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Stephen G. Addinall, Georg Homuth, Ulrike Mader, Pijug Summpunn, Rachel C. Willians and Colin R. Harwood
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Gram-positive Microorganisms
   สถานที่ประชุม : Montecatini Terme, Tuscany, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 20/06/2554
  การบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
      - เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
      - เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
      - เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกลุ่มสิชล
      - ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
      - ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
      - ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
      - ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
      - ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
      - ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
      - ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
      - ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
      - ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
      - ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
      - เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
      - เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์
      - เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง
  พ.ศ.2560
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
      - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2006 - 2007 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)